Những thông tin về bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất 2023
Những thông tin về bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất 2023
Những thông tin về bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất 2023

Hôm nay 78Win xin chia sẻ tới các anh em người chơi về danh sách chi tiết 100 bộ đề từ 00 đến 99. Với những con số đề may mắn này, anh em có thể tham khảo ở trong nhiều những trường hợp khác nhau mà mỗi anh em cũng sẽ có cho mình một phương pháp soi cầu khác nhau, và đôi lúc sẽ cần soi đến bộ đề này. Anh em hãy cùng 78Win tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé. 

Bộ đề từ 00 đến 99 mới nhất 2023 dành cho anh em

Dưới chính sẽ là danh sách bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết và mới nhất năm 2023 đã được 78Win hệ thống và cung cấp đến với anh em. Những con số này là bộ đề để tham khảo và giúp cho anh em trong việc dự đoán số đề, soi cầu hay là soi những bộ đề.

 • Bộ 00 sẽ gồm có những số như: 00,05,50,55
 • Bộ 01 sẽ gồm có những số như: 01,10,06,60,51,15,56,65
 • Bộ 02 sẽ gồm có những số như:02,20,07,70,52,25,57,75
 • Bộ 03 sẽ gồm có những số như: 03,30,08,80,53,35,58,85
 • Bộ 04sẽ gồm có những số như: 04,40,09,90,54,45,59,95
 • Bộ 05 sẽ gồm có những số như: 05,50,00,55
 • Bộ 06 sẽ gồm có những số như: 06,60,01,10,56,65,51,15
 • Bộ 07 sẽ gồm có những số như: 07,70,02,20,57,75,52,25
 • Bộ 08 sẽ gồm có những số như: 08,80,03,30,58,85,53,35
 • Bộ 09 sẽ gồm có những số như: 09,90,04,40,59,95,54,45
 • Bộ 10 sẽ gồm có những số như: 10,01,15,51,60,06,65,56
 • Bộ 11 sẽ gồm có những số như: 11,16,61,66
 • Bộ 12 sẽ gồm có những số như: 12,21,17,71,62,26,67,76
 • Bộ 13 sẽ gồm có những số như: 13,31,18,81,63,36,68,86
 • Bộ 14 sẽ gồm có những số như: 14,41,19,91,64,46,69,96
 • Bộ 15 sẽ gồm có những số như: 15,51,10,01,65,56,60,06
 • Bộ 16 sẽ gồm có những số như: 16,61,11,66
 • Bộ 17 sẽ gồm có những số như: 17,71,12,21,67,76,62,26
 • Bộ 18 sẽ gồm có những số như: 18,81,13,31,68,86,63,36
 • Bộ 19 sẽ gồm có những số như: 19,91,14,41,69,96,64,46
 • Bộ 20 sẽ gồm có những số như: 20,02,25,52,70,07,75,57
 • Bộ 21 sẽ gồm có những số như: 21,12,26,62,71,17,76,67
 • Bộ 22 sẽ gồm có những số như: 22,27,72,77
 • Bộ 23 sẽ gồm có những số như: 23,32,28,82,73,37,78,87
 • Bộ 24 sẽ gồm có những số như: 24,42,29,92,74,47,79,97
 • Bộ 25 sẽ gồm có những số như: 25,52,20,02,75,57,70,07
 • Bộ 26 sẽ gồm có những số như: 26,62,21,12,76,67,71,17
 • Bộ 27 sẽ gồm có những số như: 27,72,22,77
 • Bộ 28 sẽ gồm có những số như: 28,82,23,32,78,87,73,37
 • Bộ 29 sẽ gồm có những số như: 29,92,24,42,79,97,74,47
 • Bộ 30 sẽ gồm có những số như: 30,03,35,53,80,08,85,58
 • Bộ 31 sẽ gồm có những số như: 31,13,36,63,81,18,86,68
 • Bộ 32 sẽ gồm có những số như: 32,23,37,73,82,28,87,78
 • Bộ 33 sẽ gồm có những số như: 33,38,83,88
 • Bộ 34 sẽ gồm có những số như: 34,43,39,93,84,48,89,98
 • Bộ 35 sẽ gồm có những số như: 35,53,30,03,85,58,80,08
 • Bộ 36 sẽ gồm có những số như: 36,63,31,13,86,68,81,18
 • Bộ 37 sẽ gồm có những số như: 37,73,32,23,87,78,82,28
 • Bộ 38 sẽ gồm có những số như: 38,83,33,88
 • Bộ 39 sẽ gồm có những số như: 39,93,34,43,89,98,84,48
 • Bộ 40 sẽ gồm có những số như: 40,04,45,54,90,09,95,59
 • Bộ 41 sẽ gồm có những số như: 41,14,46,64,91,19,96,69
 • Bộ 42 sẽ gồm có những số như: 42,24,47,74,92,29,97,79
 • Bộ 43 sẽ gồm có những số như: 43,34,48,84,93,39,98,89
 • Bộ 44 sẽ gồm có những số như: 44,49,94,99
 • Bộ 45 sẽ gồm có những số như: 45,54,40,04,95,59,90,09
 • Bộ 46 sẽ gồm có những số như: 46,64,41,14,96,69,91,19
 • Bộ 47 sẽ gồm có những số như: 47,74,42,24,97,79,92,29
 • Bộ 48 sẽ gồm có những số như: 48,84,43,34,98,89,93,39
 • Bộ 49 sẽ gồm có những số như: 49,94,44,99
 • Bộ 50 sẽ gồm có những số như: 50,05,55,00
 • Bộ 51 sẽ gồm có những số như: 51,15,56,65,01,10,06,60
 • Bộ 52 sẽ gồm có những số như: 52,25,57,75,02,20,07,70
 • Bộ 53 sẽ gồm có những số như: 53,35,58,85,03,30,08,80
 • Bộ 54 sẽ gồm có những số như: 54,45,59,95,04,40,09,90
 • Bộ 55 sẽ gồm có những số như: 55,50,05,00
 • Bộ 56 sẽ gồm có những số như: 56,65,51,15,06,60,01,10
 • Bộ 57 sẽ gồm có những số như: 57,75,52,25,07,70,02,20
 • Bộ 58 sẽ gồm có những số như: 58,85,53,35,08,80,03,30
 • Bộ 59 sẽ gồm có những số như: 59,95,54,45,09,90,04,40
 • Bộ 60 sẽ gồm có những số như: 60,06,65,56,10,01,15,51
 • Bộ 61 sẽ gồm có những số như: 61,16,66,11
 • Bộ 62 sẽ gồm có những số như: 62,26,67,76,12,21,17,71
 • Bộ 63 sẽ gồm có những số như: 63,36,68,86,13,31,18,81
 • Bộ 64 sẽ gồm có những số như: 64,46,69,96,14,41,19,91
 • Bộ 65 sẽ gồm có những số như: 65,56,60,06,15,51,10,01
 • Bộ 66 sẽ gồm có những số như: 66,61,16,11
 • Bộ 67 sẽ gồm có những số như: 67,76,62,26,17,71,12,21
 • Bộ 68 sẽ gồm có những số như: 68,86,63,36,18,81,13,31
 • Bộ 69 sẽ gồm có những số như: 69,96,64,46,19,91,14,41
 • Bộ 70 sẽ gồm có những số như: 70,07,75,57,20,02,25,52
 • Bộ 71 sẽ gồm có những số như: 71,17,76,67,21,12,26,62
 • Bộ 72 sẽ gồm có những số như: 72,27,77,22
 • Bộ 73 sẽ gồm có những số như: 73,37,78,87,23,32,28,82
 • Bộ 74 sẽ gồm có những số như: 74,47,79,97,24,42,29,92
 • Bộ 75 sẽ gồm có những số như: 75,57,70,07,25,52,20,02
 • Bộ 76 sẽ gồm có những số như: 76,67,71,17,26,62,21,12
 • Bộ 77 sẽ gồm có những số như: 77,72,27,22
 • Bộ 78 sẽ gồm có những số như: 78,87,73,37,28,82,23,32
 • Bộ 79 sẽ gồm có những số như: 79,97,74,47,29,92,24,42
 • Bộ 80 sẽ gồm có những số như: 80,08,85,58,30,03,35,53
 • Bộ 81 sẽ gồm có những số như: 81,18,86,68,31,13,36,63
 • Bộ 82 sẽ gồm có những số như: 82,28,87,78,32,23,37,73
 • Bộ 83 sẽ gồm có những số như: 83,38,88,33
 • Bộ 84 sẽ gồm có những số như: 84,48,89,98,34,43,39,93
 • Bộ 85 sẽ gồm có những số như: 85,58,80,08,35,53,30,03
 • Bộ 86 sẽ gồm có những số như: 86,68,81,18,36,63,31,13
 • Bộ 87 sẽ gồm có những số như: 87,78,82,28,37,73,32,23
 • Bộ 88 sẽ gồm có những số như: 88,83,38,33
 • Bộ 89 sẽ gồm có những số như:89,98,84,48,39,93,34,43
 • Bộ 90 sẽ gồm có những số như: 90,09,95,59,40,04,45,54
 • Bộ 91 sẽ gồm có những số như: 91,19,96,69,41,14,46,64
 • Bộ 92 sẽ gồm có những số như: 92,29,97,79,42,24,47,74
 • Bộ 93 sẽ gồm có những số như: 93,39,98,89,43,34,48,84
 • Bộ 94 sẽ gồm có những số như: 94,49,99,44
 • Bộ 95 sẽ gồm có những số như: 95,59,90,09,45,54,40,04
 • Bộ 96 sẽ gồm có những số như: 96,69,91,19,46,64,41,14
 • Bộ 97 sẽ gồm có những số như: 97,79,92,29,47,74,42,24
 • Bộ 98 sẽ gồm có những số như: 98,89,93,39,48,84,43,34
 • Bộ 99 sẽ gồm có những số như: 99,94,49,44

>> Mời bạn xem thêm bài viết Bộ đề xổ số miền Bắc – Bật mí một số bộ số lô đề chuẩn

Bộ đề từ 00 đến 99 sẽ giúp ích cho anh em trong việc soi cầu và tìm kiếm số đề
Bộ đề từ 00 đến 99 sẽ giúp ích cho anh em trong việc soi cầu và tìm kiếm số đề

Cách đánh dàn đề hiệu quả cho anh em

Dàn đề hay còn được biết đến là cách gọi mà nhiều anh em sử dụng khi đánh nhiều số đề cùng một lúc. Tùy vào trong từng cách soi cầu mà anh em sẽ có được nhiều những dàn đề khác nhau. 

Bên trên là những bộ đề từ 00 đến 99 mà nhà cái 78Win đã tổng hợp một cách đầy đủ và chi tiết đến anh em để có thể dễ dàng trong việc tìm kiếm ra những con số phù hợp cho mình.

Để nhằm gia tăng được cơ hội chiến thắng cao và luôn đạt kết quả an toàn nhất thì: 

 • Người chơi hãy nên tính toán thật kỹ lưỡng khoản tiền mà mình bỏ ra để chơi cũng như số ngày mình nuôi con số đó.
 • Hãy có sự kiên nhẫn và bình tĩnh để có thể đạt được những kết quả như ý muốn.
Anh em cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh để tìm ra cho mình những con số đề may mắn
Anh em cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh để tìm ra cho mình những con số đề may mắn

Cách chơi bộ đề online hiện nay

Những hình thức đánh dựa theo dàn đề có nghĩa là ta phải đánh rất nhiều con số khác nhau. Và tỷ lệ tiền thưởng khi anh em đánh đề bên ngoài thường sẽ là 1 ăn 70 hoặc là 1 ăn 80. 

Nếu như anh em chơi nhiều dàn số thì đây sẽ được xem là một bất lợi không nhỏ đối với anh em chúng ta. Và nếu như anh em sở hữu dàn nào nào đó với hơn 60 số thì chắc chắn sẽ lỗ tiền.

Đây cũng được xem là một trong những điểm khác biệt lớn khi anh em chơi đề online. Bởi vì khi ta chơi online thì thông thường tỷ lệ trả thưởng sẽ là 1 ăn 99. Anh em cũng có thể dễ dàng và thoải mái hơn khi đánh tất cả những thể loại dàn đề khác. Dù anh em có đánh dàn 68s thì chắc chắn cũng vẫn sẽ có lãi.

Anh em có thể tham gia chơi lô đề truyền thống hoặc chơi lô đề trực tuyến
Anh em có thể tham gia chơi lô đề truyền thống hoặc chơi lô đề trực tuyến

Kết luận

Như vậy nhà cái 78winvip08 đã cung cấp tới cho anh em bạn đọc những thông tin về bộ đề từ 00 đến 99 một cách chi tiết và cụ thể nhất. Với những thông tin về các con số trên sẽ có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc dự đoán con số và soi cầu một cách chuẩn xác hơn đấy nhé.  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

👉 Những thông tin về bộ đề 03 mới nhất 2023 dành cho anh em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *